Wenny’s Spray Tanning

Wenny’s Spray Tanning

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Wenny’s Spray Tanning
Versie 1.2 – 23 juni 2023

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Wenny’s Spray Tanning en een cliënt waarop Wenny’s Spray Tanning deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Wenny’s Spray Tanning
Wenny’s Spray Tanning zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Wenny’s Spray Tanning zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Wenny’s Spray Tanning melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Wenny’s Spray Tanning 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Wenny’s Spray Tanning de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Wenny’s Spray Tanning de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Wenny’s Spray Tanning moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling
Wenny’s Spray Tanning vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Wenny’s Spray Tanning vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Wenny’s Spray Tanning neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Wenny’s Spray Tanning behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Meer informatie omtrent uw privacy vind u in onze privacyverklaring.

6. Geheimhouding
De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Wenny’s Spray Tanning is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Wenny’s Spray Tanning is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
Wenny’s Spray Tanning geeft de cliënt vijf (5) dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt andere producten dan de door de specialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal
Wenny’s Spray Tanning heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Wenny’s Spray Tanning meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Wenny’s Spray Tanning en de behandelende specialiste. Wenny’s Spray Tanning moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Wenny’s Spray Tanning de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Wenny’s Spray Tanning en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Wenny’s Spray Tanning het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Wenny’s Spray Tanning en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.